ESP   |   CAT  |   ENG
 
 
 
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (SEGONA CAPA)

La Llave de Oro posa a la seva disposició la informació addicional concernent al tractament de les seves dades personals, tal i com estableix la normativa en la matèria: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. En aquest sentit i  alineat amb la política de privacitat de La Llave de Oro fonamentada en el model d'informació per capes o nivells, a continuació, mostrem la informació addicional (segon nivell) on es presenta amb detall la informació relativa al tractament de dades que ha de conèixer.


Dades del Responsable:

La Llave de Oro representada per Inmobiliaria Mar, S.L.U. si no es menciona explícitament una altra empresa vinculada al Grup, amb domicili al Passeig Manuel Girona 62, 08034 Barcelona. Telèfon 93 206 40 00.

  
AMB QUINA FINALITAT TRACTA LA LLAVE DE ORO LES SEVES DADES PERSONALS?

A La Llave de Oro tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb els seus serveis d'acord amb les següents finalitats: 

  1. 1. Gestionar la seva sol·licitud de contacte.
  2. 2. Gestionar i informar sobre les nostres promocions immobiliàries, productes i serveis associats, així com de tercers col·laboradors.
  3. 3. En el cas que contactin amb nosaltres per oferir feina, poder gestionar la seva sol·licitud de vacant, mantenir-lo informat sobre el procés de selecció de personal i notificar-li sobre futures ofertes de treball que es produeixin a la nostra organització.
  4. 4. Mantenir la base de dades de contactes. 
  5. 5. Gestionar queixes, reclamacions, suggeriments i recomanacions dels clients que poden derivar en la prestació de serveis i treballs vinculats per solucionar-los.
  6. 6. Així mateix, si ho autoritza podrem fer-li arribar la nostra Newsletter amb informació sobre promocions immobiliàries.
  7. 7. En alguns casos podrà dur-se tasques de segmentació. Podran realitzar-se la segmentació o elaboració de perfils amb la finalitat de dirigir la publicitat a enviar. No es prendran decisions automatitzades en base als perfils. En cap cas la segmentació o elaboració de perfils que realitzarà La Llave de Oro tindrà efectes jurídics o significatius en el interessat.DURANT QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Concretament respecte al enviament de la Newsletter es conservaran les dades personals mentre es mantingui la subscripció a la mateixa i no es sol·liciti la supressió pel interessat. 

Així mateix, La Llave de Oro duu a terme periòdicament un anàlisi dels períodes de conservació de les dades, eliminant les dades d'ofici por considerar que la informació hagi quedat obsoleta o des-actualitzada.


QUÍNA ÉS LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal pel tractament de les seves dades es fonamenta en el consentiment atorgat al completar qualsevol dels formularis que disposa La Llave de Oro dels seus serveis.  

Sense que en cap cas la retirada del consentiment per rebre la Newsletter condicioni el manteniment del consentiment de la relació dels serveis i viceversa.


A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?


No es preveu cedir les seves dades a tercers, llevat dels que estableixi la normativa com obligatoris.

Això no serà obstacle per a que determinades empreses col·laborades de serveis, en aquest cas ja com encarregades del tractament hagin d'accedir a les dades amb la única finalitat de prestar el servei contractat, seguint les indicacions nostres i sense que els puguin fer servir per cap altre finalitat. Tots els proveïdors subscriuen compromisos de confidencialitat en l'ús de la informació a la que accedeixen pel seu servei  de conformitat amb la normativa vigent.


QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona te el dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats. Per fer això cal dirigir una carta a La Llave de Oro, a la direcció Passeig Manuel Girona 62, 08034 Barcelona o mitjançant el correu dpd@lallavedeoro.com indicant el dret que desitja exercir. Haurà d'acreditar-se la identitat del sol·licitant acompanyant fotocopia del DNI.

Així mateix, li fem saber que te dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si considera que s'ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals. 

En el cas que es demani la limitació del tractament de les seves dades únicament les conservarem pel exercici o la defensa de reclamacions i en els cassos d'oposició deixaran de tractar-se les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La Llave de Oro ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i  integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

La Llave de Oro es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.


VALOREM LA SEVA COL·LABORACIÓ

A La Llave de Oro procurem controlar, dins de les nostres possibilitats, l'ús correcte de les dades personals dels que som responsables per part de tercers als quals s'hagi hagut de facilitar. Per tal motiu li demanem que, en cas de que tingui coneixement o sospita que qualsevol dels nostres proveïdors, abans esmenats, està fent un ús indegut de la seva informació personal, ens ho notifiqui sense dilació per poder adoptar les accions pertinents que calgui dur a terme. 

Així mateix, per assegurar que les dades que tenim són correctes i es troben actualitzades, li preguem que, si es produeix alguna modificació a les seves dades, o si, per qualsevol motiu, detecta que tenim alguna dada seva incorrecte, ens ho faci saber el més aviat possible per procedir a l'oportuna esmena.